Imbrix bouwconsultancy voor instandhouding (onderhoud), verbeteren, veranderen, uitbreiden van vastgoed

Voorbereiden: externe partijen met invloed op het vastgoed Voorbereiden en managen: samenwerken, voorbereiden en beslissen Managen en controle/ toezicht: uitvoering externe partijen Controle: prestaties externe partijen en vastgoed

Schematisch is hier aangegeven welke werkzaamheden Imbrix bouwconsultancy voor u kan uitvoeren. Kort gezegd is het voorbereiden, managen (leiden, organiseren, regelen, coördineren van externe partijen/ invloedsferen) en de controle die een opdrachtgever om onafhankelijk te zijn in eigen beheer zou moeten uitvoeren maar hiervoor niet de tijd, de kennis en/ of ervaring heeft.

Imbrix wil met u samenwerken het concept is eenvoudig en doeltreffend, gegeven-gevraagd-oplossing.

De basiswerkzaamheden worden door Imbrix zelf uitgevoerd, specialistische werkzaamheden en de directe uitvoering aan het vastgoed door externe partijen.

Cartotheek Tekeningen Kostenraming Vergunningen Keuren Opname Inspectie Toezicht Opleveren Beheerplan Beheren

Cartotheek

De cartotheek is de kaartenbak van het vastgoed hierin worden voor een effectief beheer alle relevante, bekende en historische gegevens opgenomen. De carthotheek is de basis, het gegeven, dat wat beschikbaar is en het vertrekpunt voor het totale beheer over de totale levensduur van het vastgoed. Het maakt niet uit of of het beheer bestaat uit instanthouden, verbeteren, veranderen, uitbreiden, renovatie, restauratie, sloop of nieuwbouw, de cartotheek moet altijd actueel zijn en is dus een dynamisch onderdeel van het beheer. Een goede cartotheek kan de kans op verrassingen drastisch verkleinen.

De carthoteek bevat, tot zover mogelijk, alle algemene gegevens; juridische eigendoms- en objectgegevens; kadastrale objectgegevens en kaarten; energielabel; dienstbaarheden; eventuele statuten; verzekeringspapieren; bouwkundige- en installatietechnische (revisie)tekeningen met de bijbehorende technische omschrijvingen; beheerplan met meerjarenbegroting en jaarplan; garantietermijnen; adressenbestand betrokken partijen en overige objectspecifieke gegevens.

Het opzetten van een cartotheek begint bij het verzamelen van de gegevens en deze ordenen in een dossier dat kan fysiek in ordners en mappen of digitaal. Voor de technische invulling van de cartotheek is een opname van de bestaande toestant op locatie noodzakelijk.

Tekeningen

Tekenwerk is noodzakelijk om visueel duidelijk te maken wat er bedoeld wordt en zijn wettelijk onder voorwaarden verplicht voor bouwaanvragen en bijvoorbeeld ontruimingsplattegronden.

Tekeningen zijn contractstukken voor contracten tussen opdrachtgever en aannemers/ leveranciers. Ook voor vergunningvrij bouwen in het kader van de omgevingsvergunning is het dus verstandig om een tekening te laten maken. Daarnaast betekend vergunning vrij bouwen niet dat alles zomaar gebouwd mag worden, het bouwwerk moet altijd voldoen aan de geldende voorschriften en wetgeving met het bouwbesluit.

Tekeningen zijn arbeidsintensief daarom is het van belang om alleen te tekenen wat voor het doel noodzakelijk is en waar mogelijk gebruik te maken van bestaande gegevens. Voor een eenvoudige indelingsplattegrond, voor een splitsingstekening is geen compleet maatgevoerde werktekening met details noodzakelijk. Het doel moet het werk rechtvaardigen tekenwerk, voor bestaand vastgoed moet een opname en inmeting van de bestaande toestand plaatsvinden die nadien weer gecontroleerd moet worden.

Imbrix bouwconsultancy verzorgt uw bouwkundig tekenwerk incl. opname voor bestaand vastgoed en voor de relatief eenvoudige uitbreiding- en nieuwbouwplannen.

Kostenraming

Kostenramingen, het had ook begroting kunnen heten, wordt hier bewust als raming omschreven omdat een raming precies de gevoelslading dekt wat er bedoeld wordt. De uiteindelijke prijs, gebaseerd op de definitieve uitgangspunten van/ via de opdrachtgever, wordt bepaald door de aanbieding, eventuele onderhandeling en het getekende contract met een uitvoerende partij.

In een kostenraming wordt een onderbouwde begroting gemaakt van verwachte kosten. In het beheer wordt hier ook gebruik van gemaakt in een meerjarenraming beter bekend als een meerjarenbegroting daar wordt dus een begroting gemaakt van de verwachte kosten over en in een bepaalde periode (jaar/ jaren). Bij instellingen en verhuureenheden worden de inkomsten hierin ook opgenomen.

Een kostenraming kan eenvoudig met gebruik van ervaringscijfers en kengetallen per eenheid (per stuk, m2 of m3) opgezet worden. Een uitgebreidere kostenraming bestaat uit het bepalen van de benodigde hoeveelheden, vaststellen van de te verwachten arbeidsnormen (arbeidsduur), vaststellen van materiaal-, materieel-, en onderaannemingsprijzen aan de hand van ervaringscijfers en kengetallen of door vooraf opgevraagde offertes.

Een kostenraming heeft het doel om besluiten te nemen, om een budget voor de te verwachten kosten vast te stellen, het risico voor budgetoverschrijding zo klein mogelijk te houden, kostenbewaking tijdens het proces, kostenevaluatie na het proces en dient als middel voor het bepalen van (objectgebonden) ervaringscijfers.

Voor begrotingen voor verbouw, uitbreiding, renovatie, restauratie en nieuwbouw voor particulieren en ondernemingen maakt Imbrix bouwconsultancy gebruik van het computerprogramma IbisTrad met meetstaten (marktleider in de bouw). Een meerjarenbegroting wordt anders opgebouwd, Ibis Trad wordt ter ondersteuning voor het bepalen van ervaringcijfers en samenstellen van kengetallen gebruikt.

Vergunningen

Dit item is nog in ontwikkeling

Keuren

Dit item is nog in ontwikkeling

Opname

Dit item is nog in ontwikkeling

Inspectie

Dit item is nog in ontwikkeling

Toezicht

Dit item is nog in ontwikkeling

Opleveren

Dit item is nog in ontwikkeling

Beheerplan

Dit item is nog in ontwikkeling

Beheren

Dit item is nog in ontwikkeling