Beheren

Clusterconcept-particulier

MKB-beheer

VVE-beheer

Vanuit het oogpunt van het algeheel beheer van het onderhavig vastgoed. Opgemerkt moet worden dat vanuit het beheer er altijd een onderscheid is tussen een eigenaardeel en een gebruikersdeel. Een eigenaar die ook de gebruiker is heeft dus met beiden te maken.


                                           
  Juridisch beheer
(wet en regelgeving)
 
   
Administratief beheer
   
  Financieel beheer  
   
  Strategisch beheer
(besluitvorming)
 
   
    Sloop en/ of nieuwbouw  
 
   
  Tactisch beheer
(voorbereiding op operationeel)
 
   
  Operationeel beheer
(uitvoering)
 
   
       
  Facilitair beheer
(ondersteunend)
  Technisch beheer
(instandhouding/ onderhoud)
  Adaptief beheer
(aanpassing/ verbetering)
 
                 
algemeen facilitair niet gepland onderhoud huidig gebruik handhaven
     
     
technische facilitair planmatig onderhoud hergebruik/ herbestemming
   
 
           
 
Schema beheer vastgoed
(klik op de items voor aanvullend commentaar)

Juridisch beheer

Het juridisch beheer is het op de geldende wet- en regelgeving gebaseerde wettelijk kader van het onderhavig vastgoed.

Het juridisch beheer, eigendom; gebruikersvergunningen etc., wordt voornamelijk uitgevoerd door de eigenaar met eventueel ondersteuning vanuit Imbrix bouwconsultancy.

Administratief beheer

Het administratief beheer is de registratie van en vastleggen van alle vereiste en relevante processen met de algemene inkomende- en uitgaande correspondentie en het muteren van verhuureenheden.

Het administratief beheer wordt voornamelijk uitgevoerd door de eigenaar met eventueel ondersteuning vanuit Imbrix bouwconsultancy.

Financieel beheer

Het financieel beheer is het geheel van maatregelen, voorzieningen en regels voor het opstellen, verwerken, vastleggen en controleren van de uitgaven, de verplichtingen, de ontvangsten en de voorschotten in relatie tot het vastgoed. Daarnaast vanuit het strategisch- en tactisch beheer verdelen van inkomsten over verschillende uitgavenposten, en het gebruik van administratieve middelen. Beheren van kasstromen en het opstellen van een exploitatiebegroting.

Het financieel beheer wordt voornamelijk uitgevoerd door de eigenaar met eventueel ondersteuning vanuit Imbrix bouwconsultancy.

Strategisch beheer

Het strategisch beheer is het (beheer)beleid vanuit de eigenaar over de lange termijn en is de feitenlijke besluitvorming.

Voorbeelden van middelen en vragen die bij het strategisch beleid beantwoord moeten worden zijn:
 •   -  Wat is het gebruik van de huisvesting?
 •   -  Programma van eisen (o.a. kwaliteitsniveau);
 •   -  Bedrijfsanalyse;
 •   -  SWOT-analyse (Strengths Weaknesses Opertunities Threats) op voorraad en objectniveau;
 •   -  Strategisch huisvestingsplan (doel en de visie huisvesting);
 •   -  Life cycle/ life cycle cost;
 •   -  Vaststellen beheerplan.
 •   -  Onderhoudscontracten (service- of prestatiecontracten).

Via inspecties kunnen gebreken worden vastgelegd, beleidsmatig (strategisch) moet worden bepaald hoe vervelend dat is.
De strategie wordt dus onderbouwd/ geïnformeerd vanuit het tactisch beheer.

Het strategisch beheer wordt voornamelijk uitgevoerd door de eigenaar met eventueel ondersteuning vanuit Imbrix bouwconsultancy.

Tactisch beheer

Het tactisch beheer zijn de middelen en wegen voor het operationeel beheer op de middenlange termijn tot circa 5 jaar.
Voorbeelden van middelen en wegen zijn:

 •   -  Inventariseren op locatie;
 •   -  Inspecteren/ conditiemeting/ opnames op locatie;
 •   -  Rapporteren inventarisaties en inspecties;
 •   -  Inventariseren relevante wet- en regelgeving;
 •   -  Spiegelen inspecties aan strategisch beheer;
 •   -  Inventariseren en ramen optionele maatregelen;
 •   -  Samenstellen beslisdocumenten/ -rapporten;
 •   -  Opstellen meerjarenramingen (periode van minimaal 5 jaar tot ca. 20-25 jaar of einde levensduur vastgoed);
 •   -  Etc.

Operationeel beheer

Het operationeel beheer omvat het realiseren vanuit de tactische (jaar)beheerplannen op de korte termijn tot 1 jaar. Onderverdeeld in facilitair; technisch en adaptief beheer.

Facilitair beheer

Het facilitair beheer is het voorzien van de (beheer)organisatie c.q. personeel van diensten, informatie en middelen (faciliteiten) om het werk goed te kunnen doen.

Algemeen facilitair beheer

Voorbeelden van algemeen facilitair zijn:

 •   -  Dagelijks schoonmaak onderhoud;
 •   -  Schoonmaak onderhoud erf;
 •   -  Receptie;
 •   -  Huismeester;
 •   -  Beveiliging;
 •   -  Catering;
 •   -  Etc.


Technisch facilitair beheer

Voorbeelden van technisch facilitair zijn:

 •   -  Energie beheer;
 •   -  Doorspoelen waterinstallaties (i.v.m. voorkomen legionellabacterie);
 •   -  Etc.


Het facilitair beheer wordt voornamelijk uitgevoerd door de eigenaar met eventueel ondersteuning vanuit Imbrix bouwconsultancy.

Technisch beheer, instandhouding

Het technisch beheren zijn vanuit tactische beheerplannen geduide activiteiten uitvoeren om het gebouw in stand te houden.
 •   -  Niet gepland onderhoud
 •   -  Planmatig onderhoud

Adaptief beheer, aanpassing/ verbetering

Het adaptief beheren zijn vanuit tactische beheerplannen geduide activiteiten uitvoeren om het gebouw, gebouwdelen of ruimten aan te passen of te verbeteren al dan niet onder gelijkblijvend -, aangepast – of nieuw gebruik.

 •   -  Huidig gebruik handhaven
 •   -  Hergebruik/ herbestemming