Wabo, omgevingsvergunning
bron: Agentschap NL

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt tot:

 • betere dienstverlening aan bedrijven en burgers
 • minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers
 • kortere procedures
 • voorschriften die op elkaar zijn afgestemd

Wetgeving
bron: Agentschap NL

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De Wabo maakt het mogelijk om voor een groot aantal toestemmingen op het gebied van de fysieke leefomgeving nog maar één vergunning aan te vragen: de omgevingsvergunning.

Door de uitwerking van de procedureregels in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent de Wabo twee typen voorbereidings-procedures:

 1. De reguliere voorbereidingsprocedure (hoofdstuk 4 Awb)
 2. De uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb)

Achtergrondinformatie Wabo

Onder de verantwoording van het toenmalige ministerie van VROM, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, is de Wabo ingevoerd. De uitvoering valt nu, 2010, onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (minister M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus).
Met de nieuwe geïntegreerde vergunning verandert er inhoudelijk niets, de regels worden niet soepeler of strenger. De toelaatbaarheid van initiatieven wordt getoetst aan dezelfde wetten aan dezelfde wettelijke kaders als nu, alleen de procedures veranderen. De waterwet onder verantwoording van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu, 2010, onder de verantwoordelijkehid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu), is nog niet in de Wabo opgenomen. De rijksoverheid verwacht overigens dat vanaf 2011 een watervergunning samen met de huidige omgevingsvergunning van 1 oktober 2010 via het omgevingsloket online kan worden aangevraagd. Daarnaast is het mogelijk om de watervergunning rechtstreeks aan te vragen bij de waterbeheerder. (informatie brochure "De omgevingsvergunning" van de provincie Drenthe en Groningen).

Of de uitspraak dat er inhoudelijk niets verandert is helemaal zo bedoelt is blijft de vraag. Het aanvragen van een bouwvergunning via de woningwet is niet meer mogelijk dit gaat nu via de Wabo, dit zou slechts procudureel zijn. Echter bijvoorbeeld de lichte bouwaanvraag is vervallen en het vergunningvrij bouwen is verruimd.

26 Oude verguningen die opgegaan zijn in de omgevingsvergunning
Bron: VROM, brochure "Winst met de Wabo"

 1. aanlegvergunning
 2. exploitatieplan
 3. sloopvergunning
 4. binnenplanse ontheffing
 5. projectbesluit
 6. ontheffing bestemmingsplan
 7. ontheffing beheersverordening
 8. buitenwerkingstelling beheersverordening voor een project
 9. ontheffing bouwbesluit 2003
 10. bouwvergunning
 11. gebruiksvergunning
 12. ontheffing voorschrift Bouwverordening
 13. milieuvergunning
 14. vergunning voor indirecte lozingen
 15. meldingsplicht veranderen van de inrichting of van de werking daarvan
 16. monumentenvergunning
 17. sloopvergunning in beschermd stads- of dorpsgezicht
 18. mijnbouwmilieuvergunning
 19. sloopvergunning o.g.v. Bouwverordening
 20. aanleggen of veranderen van een weg
 21. uitwegvergunning
 22. vergunning voor alarminstallatie aan een onroerende zaak
 23. kapvergunning
 24. reclamevergunning
 25. opslagvergunning (onroerende zaken)
 26. toestemming die o.g.v. art. 2.2, tweede lid, van de Wabo zijn aangewezen in een verordening